Společné informace

A025a Velkoplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma
A025a Zonace velkoplošných zvláště chráněných území
A025a Zonace národních parků - arondace dle § 18 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb.
A025a Klidová území národních parků
A027a Maloplošná zvláště chráněná území
A027a Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území
A032 Památné stromy s určenou polohou jedinců
A032 Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie
A032 Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony
A033 Biosférické rezervace UNESCO
A033 Geoparky UNESCO a národní geoparky
A034 Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000
  • EVL (Metadata)
A035 Ptačí oblasti soustavy NATURA 2000
A035a Smluvně chráněná území
A036 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
A036a Mokřady dle Ramsarské úmluvy
A036b Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
A119 Územní systém ekologické stability - nadregionální biocentra - koncepce
B033 Hranice bioregionů a biochor