Přihlásit

ÚVOD

Tato webová aplikace slouží pro výdej údajů o území, poskytovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR dle zákona 183/2006 Sb. pro účely pořizování územně analytických podkladů (ÚAP).

Vznikla na základě potřeby automatizovat poskytovaní dat orgánům veřejné správy (krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady, Ministerstvo obrany ČR) pro účely přípravy ÚAP. Hlavním cílem je trvalá dostupnost aktuálních poskytovaných dat pro orgány veřejné správy.

Aplikace umožňuje přihlášeným uživatelům stahovat a případně ověřovat aktuálnost poskytovaných dat AOPK ČR pro účely pořizovaní ÚAP. Po přihlášení mají uživatelé dostupné aktuální údaje (poskytované vrstvy) za své správní území a mohou je stahovat ve formě zip souborů (balíčků). Balíčky obsahují pasport s oddíly I a II (ve formátu pdf) a prostorovou vrstvu poskytovanou ve formátu ESRI shapefile. Pokud se ve vrstvě nevyskytuje pro dané území žádný objekt, obsahuje balíček pouze příslušný pasport. Ověřování aktuálnosti dat se děje formou vygenerování pasportu s III. oddílem, v rámci něhož je potvrzena platnost poskytovaných údajů ke dni ověřování.

 

Konkrétně jsou touto aplikací vydávány následující vrstvy:

 

č. 25 - národní parky včetně zón a ochranných pásem,

č. 26 - chráněné krajinné oblasti včetně zón,

č. 27 - národní přírodní rezervace včetně ochranných pásem,

č. 27_31 - zákonná ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území

č. 28 - přírodní rezervace včetně ochranných pásem,

č. 29 - národní přírodní památky včetně ochranných pásem,

č. 31 - přírodní památky včetně ochranných pásem,

č. 32 - památné stromy,

č. 33A - biosférické rezervace UNESCO,

č. 33B - geoparky UNESCO,

č. 34 - NATURA 2000 - evropsky významné lokality,

č. 35 - NATURA 2000 - ptačí oblasti,

č. 36 - lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem,

č. 42 (33) - hranice bioregionů a biochor,

č. 118A - územní systém ekologické stability - nadregionální biocentra - koncepce

č. 119A (37A) - mokřady mezinárodního významu,

č. 119B (37B) - migračně významná území.

č. 119C (37C) - dálkové migrační koridory

č. 119D (37D) - bariérová místa dálkových migračních koridorů

č. 119E (37E) - smluvně chráněná území

 

Metadata o jednotlivých poskytovaných vrstvách jsou k dispozici formou webových odkazů na metainformační katalog AOPK ČR. V rámci poskytovaných vrstev jsou další metainformace uloženy ve formě metadat ve formátu XML –FGDC.

 

 

 

OBECNÉ INFORMACE O APLIKACI

Webová aplikace umožňuje filtrovat a stahovat poskytovaná data AOPK ČR. Pro přístup k aplikaci je nutné se připojit k adrese http://uap.nature.cz pomocí libovolného počítače připojeného k síti internet s nainstalovaným prohlížečem Internet Explorer 8.x či Mozilla Firefox 3.6.x a kompatibilní. Pro technické zajištění aplikace byly zvoleny programovací jazyky PHP5 a JavaScript. Data jsou uložena v  RDBMS Oracle. Jedná se tedy o aplikaci v rámci Informačního systému ochrany přírody („ISOP“) postavenou nad datovým skladem AOPK ČR (dále „DS AOPK ČR“).

První verze aplikace (verze 1.0) vznikla v období duben 2010 až červenec 2010. V této verzi jsou implementovány všechny základní funkčnosti pro umožnění poskytování dat orgánům veřejné správy. Ostré nasazení aplikace se plánuje od 12. 8. 2010. Aplikace může být interními zaměstnanci AOPK ČR nadále rozvíjena a v průběhu vývoje mohou být přidávány některé další funkcionality.

Na projektu vytvoření Aplikace ÚAP verze 1.0 se podíleli interní zaměstananci AOPK ČR - Jan Zárybnický, Radek Pohl a Karel Šaroch. Odborný dohled měli Jan Votrubec, Ludvík Škapec a Alena Zelenková.

 

FUNKCE APLIKACE ÚAP

 

Úvodní stránka

Obsahuje volně dostupný manuál k Aplikaci ÚAP a kontakty na garanta aplikace. Poskytované údaje a ostatní informace jsou dostupné až po přihlášení.

 

Přihlášení

Přihlásit se lze pouze prostřednictvím centrálních přihlašovacích údajů zaslaných AOPK ČR jednotlivým uživatelům. V případě problému s přihlášením kontaktujte níže uvedené správce Aplikace ÚAP.

Aplikace ÚAP

Po přihlášení se úvodní stránka skládá ze tří částí: pevné záhlaví, levé dynamické menu, hlavní panel.

Pevné záhlaví

V této části lze provádět přihlašovaní a odhlašovaní. Po přihlášení se zde objeví Jméno a Příjmení přihlášeného uživatele a automaticky se nastaví pracoviště, v rámci něhož je daný uživatel veden v centrálním registru osob na AOPK ČR. Za toto pracoviště jsou mu pak následně zobrazeny poskytované údaje v hlavním panelu.

Dynamické menu

Zobrazení levého dynamického menu se řídí nastavenými právy pro roli, kterou má přihlášený uživatel. Standardně obsahuje tři hlavní sekce:

Údaje o území

Tato část obsahuje tři položky:

Aktuální data – Zobrazí aktuální poskytované údaje pro dané pracoviště, ke kterému uživatel náleží. Tato položka je standardně hned po přihlášení spuštěna.

Historie stahování – Zobrazí filtr, kde je možné z pohledu přihlášeného uživatele ověřovat, kdy a kým byly staženy, či případně ověřovány poskytované údaje za jeho pracoviště.

Popis dat – Obsahuje odkaz na podrobný popis atributů a hodnot poskytovaných vrstev (údajů) ve formě dokumentu formátu PDF (struktura_dat.pdf).

Administrace

Obsahuje pouze jednu kontrolní položku:

Přehled uživatelů – Zobrazí seznam uživatelů najmenovaných za dané pracoviště přihlášeného uživatele. Je vhodné věnovat pozornost aktuálnosti uvedených údajů a případně oznamovat změny odpovědných osob na kontaktní adresu.

Nápověda

Obsahuje dvě položky:

Manuál

Kontakt

Hlavní panel

Skládá se z filtru a zobrazení poskytovaných údajů

Filtr – umožňuje systematicky prohledávat poskytovaná data. Při zvolení více kombinací se filtrované položky slučují do jedné podmínky. Filtr je možné spustit i bez uvedení filtrovaných položek – poté vrací všechny nalezené hodnoty bez uživatelské podmínky. K této situaci dochází i po zrušení filtru.

Zobrazení poskytovaných údajů

ZOBRAZUJE aktuálně platné poskytované údaje AOPK ČR pro účely pořizování ÚAP. Na každém z řádků je uveden jeden datový zdroj (jedna vrstva). Seznam těchto údajů se mění dle periodicity aktualizace daného datového podkladu. K zobrazení výpisu aktualizovaných dat dojde pouze jednou denně (ideálně v nočních hodinách) tzn., že další případná změna podkladu by se zobrazila až další kalendářní den. Data se poskytují po vrstvách v tzv. balíčcích. Ty mohou uživatelé stahovat ve formě zip souborů obsahujících pasport s oddíly I a II (ve formátu pdf) a prostorovou vrstvu poskytovanou ve formátu ESRI shapefile. Název balíčku daného poskytovaného údaje se skládá z „identifikátoru pracovistě + kódu poskytovaného údaje + data a času, kdy byl balíček vygenerován“. Obdobně pojmenovány jsou i soubory obsažené v balíčku. Ověřování aktuálnosti dat se děje formou vygenerování pasportu s III. oddílem, v rámci něhož je potvrzena platnost poskytovaných údajů ke dni ověřování.

Řazení - Výpis poskytovaných údajů je možné seřadit poklikem na název sloupce.

Symbol Lupy – umožňuje prohlédnout Historii stahování daného podkladu za dané pracoviště

M – Metadata – odkaz na metadata do Metainformačního katalogu AOPK ČR k dané poskytované vrstvě.

Pasport I – II – odkaz na stažení průvodního Pasportu s oddíly I a II ve formátu PDF

Pasport III – odkaz na vygenerování Pasportu s III. oddílem, v rámci něhož je potvrzena platnost poskytovaných údajů ke dni ověřování.

Stáhnout – odkaz na stažení zip souboru – balíčku (viz „Zobrazení poskytovaných údajů“)

 

 

Kontakt na správce

 

Adresa:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11

 

E-mail:

uap@nature.cz

 

Telefon:

283 069 121 (Jan Votrubec)